Logo Zrzeeszenie Naturoterapeutów Polskich

SAMORZĄD GOSPODARCZY I ZAWODOWY

Zrzeszenie Naturoterapeutów Polskich jest organizacją zrzeszającą osoby - podmioty gospodarcze, zajmujące się zawodowo działalnością gospodarczą, propagowaniem i stosowaniem naturalnych metod zachowania zdrowia i terapii naturalnych, w tym: psychoterapii, bioterapii, radiestezji oraz dziedzin pokrewnych. Obejmuje również znaczny obszar działalności zwany często jako medycyna niekonwencjonalna lub alternatywna.

Zrzeszenie działa w oparciu o prawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności o Ustawę z 1989 roku o samorządzie zawodowym. Zrzeszenie Naturoterapeutów Polskich jest zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym i posiada osobowość prawną. Terenem działania Zrzeszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Bydgoszcz.

Zadaniem Zrzeszenia jest:

 1. Utrwalanie więzi środowiskowych, integracja osób zajmujących się propagowaniem i stosowaniem naturalnych metod zachowania zdrowia.
 2. Umożliwianie stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz kształtowanie i upowszechnianie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
 3. Popularyzacja profilaktyki i naturalnych metod zachowania zdrowia w społeczeństwie.
 4. Współpraca z ośrodkami naukowymi i instytucjami państwowymi.
 5. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i organizacji samorządowych.

Formy działania Zrzeszenia:

 1. Organizowanie i prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń.
 2. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac, badań, doświadczeń i obserwacji oraz studiowanie osiągnięć z zakresu profilaktyki zdrowotnej, naturalnych metod zachowania zdrowia i naturoterapii.
 3. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, odczytów, wystaw itp., dla wymiany i wzbogacania doświadczeń.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich.
 5. Kolportaż wydawnictw własnych i obcych z zakresu działalności statutowej.
 6. Propagowanie tematyki statutowej w środkach masowego przekazu.

Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą. Osoby nie prowadzące własnej działalności, a działające zawodowo w zakresie naturoterapii, zainteresowane przynależnością i korzystaniem z możliwości Zrzeszenia, mogą przystępować jako członkowie wspierający.

Planowana działalność Zrzeszenia:

 1. Zjazdy integracyjne - planowane są 2 zjazdy integracyjne w roku, na których przedstawione i omawiane będą sprawy organizacyjne Zrzeszenia, prezentacja osiągnięć zawodowych członków Zrzeszenia, wymiana doświadczeń, doszkalanie z zakresu naturalnych terapii, prelekcje, bieżące informacje z zakresu przypisów prawnych dotyczących interesujących nas zawodów i działalności gospodarczej.
 2. Dbanie o wysoką jakość usług świadczonych przez członków Zrzeszenia. Dla uzyskania wysokiej jakości usług świadczonych przez naszych członków opracowujemy zasady ustalające usługi na gwarantowanym bezpiecznym poziomie, spełniające wymagania podobnie jak normy ISO 9000. Uznanie wysokiej jakości usług potwierdzone będzie dokumentem w formie "certyfikatu". Certyfikat może być cofnięty w przypadku złej jakości wykonywanych usług.
  Członek Zrzeszenia prowadzący działalność gospodarczą objęty będzie ochroną prawną Zrzeszenia, rekomendowany będzie ze środowiska zawodowego.
 3. Współpraca ze środkami masowego przekazu. Na łamach czasopism fachowych i wydawnictw lokalnych, z którymi Zrzeszenie współpracuje, prezentować będziemy członków gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług. W czasopismach tych zamieszczać będziemy artykuły z zakresu: naturalnych metod zachowania zdrowia w tym; radiestezji, bioenergoterapii, technik relaksowo-koncentrujących, samoleczenia, wspomagania ziołami, pozytywnego myślenia itp.
 4. Normalizacja rynku pracy i zawodów.
 5. Badania.
 6. Baza danych.